Bezpečné detské ihriská


Ponuka vykonávaných kontol:

 • kontrola detských ihrísk
 • kontrolu multifunkčných ihrísk
 • kontrolu workoutových ihrísk
 • kontrolu vonkajších fitness zariadení

Certifikovaná osoba oprávnená vykonávať hlavné ročné kontroly, prevádzkové kontroly, opravy a údržbu zariadení detských ihrísk:

 • Miroslav Jančařík
 • Žilina
 • IČO: 33 353 174
 • Tel. 0911 372 260
 • e-mail: jancarik@reviziaihrisk.sk
 • »kontaktovať

Osoba oprávnená na základe certifikátu:

 • 0029/30/17/PLZ/OPR
 • vydaným TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
 • v Banskej Bystrici, dňa 4.12.2017
 • »pozrieť certifikát

V zmysle nariadenia vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia, sa odporúča vykonávať nasledovné kontroly:

 1. Vizuálna kontrola – denne, minimálne raz za týždeň podľa návštevnosti.
 2. Prevádzková kontrola – v intervaloch 1 až 3 mesiace (môže stanoviť výrobca)
 3. Hlavná ročná kontrola –  túto kontrolu musia vykonávať oprávnené osoby, pričom musia rešpektovať aj pokyny výrobcu, ak výrobca predpisuje konkrétne postupy pri vykonávaní hlavnej ročnej kontroly.

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

 • zariadením detského ihriska, zariadenie a konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, v ktorom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine podľa pravidiel hry, ktoré sa môžu kedykoľvek meniť.

Normy STN pre zariadenia detských ihrísk:

 • EN 1176 – 1 všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
 • EN 1176 – 2  hojdačky
 • EN 1176 – 3  šmýkačky
 • EN 1176 – 4  lanovky,
 • EN 1176 – 5  kolotoče,
 • EN 1176 – 6  kývavé zariadenia,
 • EN 1176 – 7  návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku
 • EN 1176 – 10 úplné uzavreté zariadenia na hranie,
 • EN 1176 – 11 priestorové siete

Cieľom je udržať rovnováhu medzi potrebou ponúknuť priestor na hranie, rozvíjanie zručnosti a potrebou udržiavať deti v bezpečí a predchádzať zbytočným úrazom našich detí.


Ponuka poskytovaných služieb kontroly, opravy, údržby detských ihrísk

Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detského ihriska.

Prvá kontrola je časovo pomerne náročná vzhľadom na potrebu dôkladnej a podrobnej kontroly. Je zameraná na meranie a kontrolu:

 • príslušnými normami stanovených parametrov – otvory, hrúbky, výšky, šírky, hĺbky, sklony jednotlivých prvkov.
 • bezpečnostných prvkov, ako ochranné nátery, zábradlia, zábrany, držadlá, rozmery bezpečnej zóny pre pohyb, prípadný pád a správne podložie úmerné možnej výške dopadu.
 • stavu opotrebovania, stability, celistvosti, funkčnosti.
 • detského ihriska ako celku, oplotenia, označenia potrebnými informáciami a údajmi.
 • sprievodnej dokumentácie.

Po vykonaní kontroly Vám bude odovzdaná správa s uvedením skutkového stavu. V prípade nedostatkov Vám bude navrhnuté riešenie odstránenia nedostatkov, a to popisom návrhu riešenia, prípadne (podľa potreby) aj fotodokumentáciou so zakreslením nedostatku.

V prípade záujmu ponúkam okrem ročnej kontroly aj nasledovné rozšírené služby:

 • Vyhotovenie knihy detského ihriska. Kniha obsahuje všetky potrebné údaje ako i priestor na zapisovanie vizuálnych, prevádzkových a ročných kontrol.
 • Zaškolenie prevádzkovateľa, alebo ním určenej osoby pre vykonávanie vizuálnych a prevádzkových kontrol.
 • Vykonávanie prevádzkových kontrol.
 • Na mieste odstránenie drobných nedostatkov, dotiahnutie skrutiek, premazanie a pod.
 • Kontrolu vykonanej opravy.
 • Poradenstvo pri zakladaní detského ihriska a výbere hracích prvkov podľa Vašej predstavy pre danú vekovú skupinu a rozmerov ihriska tak, aby spĺňali potrebné požiadavky.
 • Menšie opravy a údržbu hracích prvkov.

V zmysle platných noriem vykonávam aj:

 • kontrolu multifunkčných ihrísk
 • kontrolu workoutových ihrísk
 • kontrolu vonkajších fitness zariadení